Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novéna k sv. Janu od Kříže

19. 6. 2015

johannes_vom_kreuz.jpg

Sv. Jan od Kříže (1542 - 1591)

První den - pevná víra

Úvodní modlitba: Svatý Jane od Kříže, toužil ses podobat v Utrpení a lidském Ponížení Ukřižovanému Ježíši, kterým lidé opovrhli. Tvá touha byla tak velká, že se tvé srdce dokázalo radovat uprostřed nejkrutějších muk a soužení. Vypros mi u Boha lásku schopnou obětovat se a sílu Milosti statečně snášet všechny životní zkoušky, které jsou cestou k dosažení Spásy. Ať podle tvého příkladu miluji Kristův Kříž a jednou dosáhnu slávy vzkříšení. Amen.

Čtení z Písma 2Sol 1,2-5: Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. Proto jsme na vás hrdi v Církvích Božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte: to je předzvěst Spravedlivého Soudu Božího. Tak se stanete hodnými Božího Království, pro něž trpíte.

Modlitba: Všemohoucí Bože, dal jsi svatému Janu od Kříže pevnou a neochvějnou víru, aby ve zkouškách utrpení nemalomyslněl, ale zamiloval si Kříž Tvého Syna. Na jeho přímluvu dej i mně hlubokou a odvážnou víru, aby mě žádné neštěstí od Tebe nikdy neoddělilo. Prosím, vyslyš tuto modlitbu, když spolu s ostatními prosíme za ... Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci …

Duchovní píseň: Ach, kam jsi jen skryl se, můj Milý, mě v pláči zanechav a těžkém stonu? Jak jelen jsi prchl v té chvíli, kdy zranils mě téměř až k skonu. Jdu, volám, pryč jsi, a já v bolu tonu.

 
Druhý den - duch pokání

Úvodní modlitba

Čtení z Písma Kol 1,19-24: Plnost sama se rozhodla v Něm (Kristu) přebývat, aby skrze Něho a v Něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v Nebesích - protože Smíření přinesla Jeho Oběť na Kříži. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s Ním smířil, když ve Svém pozemském Těle podstoupil Smrt, aby vás před Boží Tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony - pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od Naděje Evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem. Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry Utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za Jeho Tělo, to jest Církev.

Modlitba: Milosrdný Bože, s Tvou Pomocí uchránil svatý Jan od Kříže čistotu své křestní nevinnosti, ale přesto konal tvrdé pokání. Prosím Tě, abych podle jeho příkladu dokázal/a v pokoře přinášet oběti lásky, aby Tvé Milosrdenství zjevené na Kříži očišťovalo mou duši od hříchů a nedokonalostí a abych se mohl/a radovat z Nebeské Slávy. Prosím, abych na přímluvu Jana od Kříže získal/a během této novény Milost ... Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...

Duchovní píseň: Svou lásku chci vyhledat sobě, chci kráčet po horách a doly jíti, já netoužím po květů zdobě, ni šelem mne neděsí vytí, až přes hranice v dáli duch se řítí!
 

Třetí den - svaté osvícení

Úvodní modlitba

Čtení z Písma 2Kor 4,5-12: Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl `ze tmy ať zazáří světlo´, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat Světlo Své Slávy ve Tváři Kristově. Tento Poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato Nesmírná Moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy Smrti, aby i Život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův Život. A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. 

Modlitba: Bože, Otče veškerého dobra, dal jsi svatému Janu od Kříže mimořádnou Milost ve vedení druhých lidí a schopnost ustavičné modlitby. Pokorně Tě prosím o Světlo Ducha Svatého, abych i já objevil/a sílu a krásu rozjímavé modlitby, abych se naučil/a milovat Tě nade všechno a toužil/a po věčném životě před Tvou Tváří. Prosím, abych na přímluvu Jana od Kříže získal/a během této novény Milost ... Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci …

Duchovní píseň: Zrak ve zdroj se křišťálný noří. Jak stříbrné se jeho rysy třpytí! Kéž podobu očí mi stvoří, jež touhami plní mé žití! Těch očí, které mně v mém nitru svítí!

 
Čtvrtý den - svatá trpělivost


Úvodní modlitba

Čtení z Písma 1Tim 6,11-16: Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal Svědectví Svým Dobrým Vyznáním před Pontiem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do Příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jeho Příchod zjeví v určený čas Požehnaný a Jediný Vládce, Král králů a Pán pánů. On Jediný je Nesmrtelný a přebývá v Nepřístupném Světle; Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří Čest a Věčná Moc. Amen.

Modlitba: Bože trpělivě milující, učil jsi svatého Jana od Kříže trpělivé a velkorysé práci pro Tvé Království a dal jsi mu Milost vytrvat v těžkých zkouškách. Obdaruj také mne ctností trpělivosti a naděje v těžkých chvílích životních zkoušek, abych Tě mohl/a zcela očištěn/a oslavovat a abych nakonec získal/a Odměnu slíbenou těm, kteří trpí pro lásku k Tobě. Prosím, abych na přímluvu Jana od Kříže získal/a během této novény Milost ... Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...

Duchovní píseň: V něm tišiny, hudbou jež znějí, v něm blahá noc, než ranní zora vzhoří; v něm dálavy písně své pějí, v něm sílu zas hody mí stvoří a srdce moje do lásky se vnoří.

 

Pátý den - ochrana před pokušením

Úvodní modlitba

Čtení z Písma Žid 4,14-16: Protože máme Mocného Velekněze, který vstoupil až před Boží Tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece Velekněze, který není schopen mít Soucit s našimi slabostmi; vždyť na Sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k Trůnu Milosti, abychom došli Milosrdenství a nalezli Milost a Pomoc v pravý čas.

Modlitba: Bože Silný a Nepřemožitelný, v Síle Tvé Lásky dokázal svatý Jan od Kříže přemáhat všechna pokušení a nástrahy Zlého a dokonce v modlitbě a postu osvobozovat lidi z područí zlých duchů. Slituj se nade mnou, abych také já byl/a ochráněn/a před pokušením a mocí Zla nejen během svého života, ale především v hodině smrti, abych v Milosti a Tvé Lásce vytrval/a až do konce a mohl/a s Tebou být navěky. Prosím, abych na přímluvu Jana od Kříže získal/a během této novény Milost ... Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci …

Duchovní píseň: Co duše má poznati chtěla, tam rač mi nyní cele ukázati. Co v den ten jsem obdržet měla, mi potom chtěj, Milovaný, přáti a Dar mi přiřčený rač navždy dáti.
 

Šestý den - čistota duše a těla

Úvodní modlitba

Čtení z Písma  Flp 4,4-9: Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.

Modlitba: Bože, Jediný vpravdě Svatý, na Přímluvu Nejčistší Panny Marie jsi dal svatému Janu od Kříže Milost uchránit vzácný dar čistoty a pomáhat k obrácení těm, kteří byli v zajetí nezkrotných vášní. Dej mi dar čistoty, abych mohl/a pod Ochranou Panny Marie v neposkvrněném šatu Milosti vstoupit před Tvou Tvář, kam nemůže vstoupit nic nečistého a kde zástupy věrných vzdávají Chválu Obětovanému Beránkovi bez poskvrny, v jehož Krvi vyprali svá roucha. Prosím, abych na přímluvu Jana od Kříže získal/a během této novény Milost ... . Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ... 

Duchovní píseň: Hle, ty jsi můj holoubek bílý, jenž do archy se vrací s ratolestí. Již hrdličkou nalezen milý je druh její, její to štěstí. Na zelených je březích vidí kvésti.

 

Sedmý den - pokora

Úvodní modlitba

Čtení z Písma Ef 3,1-8: Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany. Slyšeli jste přece o Milosti, kterou mi Bůh podle Svého Plánu udělil kvůli vám: dal mi ve Zjevení poznat Tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal. Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu Tajemství, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je Duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům: že pohané jsou spoludědicové, část společného Těla, a mají v Kristu Ježíši podíl na Zaslíbeních Evangelia. Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval Svou Milostí a působí ve mně Svou Mocí: mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta Milost, abych pohanům zvěstoval Nevystižitelné Kristovo Bohatství.

Modlitba: Bože milující pokorné a chudé, vedl jsi celý život svatého Jana od Kříže cestou opravdové pokory. Obdaruj mne pravou pokorou srdce, abych si zamiloval/a nepatrnost, abych se naučil/a ctít pouze Tebe a nikdy se pro slávu a bohatství světa neklaněl/a moderním modlám majetku a moci. Prosím, abych na přímluvu Jana od Kříže získal/a během této novény Milost ... Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...

Duchovní píseň: Má duše Mu chtěla se vydat i všecek statek sladké službě jeho. Již není mi brav třeba hlídat, já nemám již úkolu svého než jediný - mít ráda Milovaného!
 

Osmý den - útěcha v utrpení

Úvodní modlitba

Čtení z Písma 2Kor 1,3-7: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec Milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí Utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a Spáse; docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení; to vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastni utrpení, tak budete účastni také útěchy.

Modlitba: Bože, Útěcho zarmoucených a Sílo trpících, svatý Jan od Kříže byl Tvým nádherným obrazem, když se stal otcem chudých, utěšitelem trpících a pro všechny konal zázraky dobroty. Nauč také mne hledat u Tebe svou útěchu a pomoc, potěš mě v mých smutcích a veď mě, abych viděl/a v každodenním kříži Milost. Dej, abych se také dokázal/a zasadit za spravedlnost a právo opomíjených, utlačovaných a chudých, a tak se stal/a nástrojem Tvé Lásky. Prosím, abych na přímluvu Jana od Kříže získal/a během této novény Milost .... Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci …

Duchovní píseň: Ach, strasti mé uhas a žaly! Kdo jiný rozplašit je může v žití? Dej, oči mé Tebe by zřely, jsiť světlo, jež ve tmách jim svítí, a jenom pro Tebe chci já je míti.
 
Devátý den - svatá odevzdanost

Úvodní modlitba

Čtení z Písma 1Petr 3,10-18: Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. Vždyť Oči Páně hledí na spravedlivé a Jeho Uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale Tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.´ Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. `Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž Svatý´ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad Vůle Boží, než za zlé činy. Vždyť i Kristus dal Svůj Život jednou provždy za hříchy, Spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v Těle, ale obživen Duchem.

Modlitba: Bože, má Spáso, svatý Jan od Kříže se snažil následovat našeho Pána Ježíše Krista a stal se mu podobným ve snášení bezútěšnosti Kříže. Zemřel trpící, znevážený a opovržený, ale šťastný, že splnil Tvou Vůli. Dej mi, prosím, Milost odevzdanosti do Tvé Vůle, abych celou svou radost a naději vložil/a do svého Spasitele a nakonec mohl/a s Tebou věčně žít ve Slávě. Prosím, abych na přímluvu Jana od Kříže získal/a během této novény Milost ... Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci …

Duchovní píseň: Svou Přítomnost odhal, ať padnu já pohledem na všecku Krásu Tvoji! Vždyť lásky již neduhem chřadnu, ni léku je pro nemoc moji, již Přítomnost a Podoba jen zhojí.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář